001 003 004 011 128 310 503 955 chwaliszowice chwaliszowice_2_wid geopark_woda_902016 glaz_krabata_2016 krzywy_las_olszyna pomnik_2_bronowice_2016 pomnik_2_trzebiel_700lat szubienica_092016
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości z regionu     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
BIP
Empatia
epuap
500Plus
Dane Gminy
Aktualności (strona główna)
Kontakt
Mapa Gminy
Położenie geograficzne
Historia Trzebiela
Strategia Rozwoju Gminy
Rewitalizacja
Komunikacja
Studium
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia
Kultura i sport
Projekty unijne
Imprezy Gminne
Ważne telefony
Nasi partnerzy
Oferty inwestycyjne
Druki do pobrania
Galeria
Sejm
Urząd zamówień publicznych
Lubuskie Warte Zachodu
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Zrzeszenie Prezydnetów Burmistrzó i Wójtów Województwa Lubuskiego
Ziemia Lubuska
Geopark
Rzecznik Praw Obywatelskich
lotnisko-lubuskie
Agencja Nieruchomości Rolnych
LGD Grupa Łużycka
ŁLGR
szkółki piłkarskie nivea

jesteś już naszym
- 0324616 -
gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności (strona główna)

 
2017-07-31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Pracownik socjalny -

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1.10. 2017r.

I. Stanowisko pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielu – ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

II. 1. Wymagania konieczne:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     korzystanie z pełni praw publicznych

3)     nieposzlakowana opinia,

4)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden  z wymienionych warunków:

1)     posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych

2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna

3)     ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:

   pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,   nauki o rodzinie.

Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności

   począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali                                  

   w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

3. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi

   jednostkami i instytucjami

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

4. Wymagana wiedza specjalistyczna:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Znajomość innych zagadnień:

Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np.: program Pomost STD).

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

- komunikatywność

- odpowiedzialność

- kreatywność

- obowiązkowość

- rzetelność

- zaangażowanie i odporność na stres

- zdolności organizacyjne

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. praca socjalna

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia   z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji  tych zadań

4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego   możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje

   państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy

5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w

   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania    

   patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

   oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji

   takich osób i rodzin

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu

   regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie

   jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

1. kierować się zasadami etyki zawodowej

2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych  

   osób do samostanowienia

3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

   i dostępnych formach pomocy

5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po

   ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny

6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

7. współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, GKRPA lub innymi

   podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzebiel, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób

niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2016 r. jest niższy niż 6%.

V. wymagane dokumenty:

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 1

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku

   pracownika socjalnego - załącznik nr 2.

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo

   skarbowe – załącznik nr 3.

7. Oświadczenie kandydata że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że

   władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona – załącznik nr 4.

8.Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki

   obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego – załącznik nr 5.

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

   pełni praw publicznych – załącznik nr 6.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

     rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

     (tj. Dz.U.z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.o pracownikach samorządowych

     (Dz.U. z 2016r., poz. 902) – załącznik nr 7.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 31.08.2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielu  lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żarska 41,  68-212 Trzebiel

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do OPS w Trzebielu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Trzebielu, w zakładce: Ogłoszenia o pracy - http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/   oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Trzebiel

Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 8.09.2017r. o godz. 10:00 , w Urzędzie Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, pok. nr 20.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Trzebielu, w zakładce: Ogłoszenia o pracy -  http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/     oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy w Trzebielu.  

 

Załączniki do treści:

                                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                                      Edyta Konieczyńska

 

 

Tomasz Sokołowski

Gmina Trzebiel, Żarska 41, 68-212 Trzebiel, pow. Żarski, woj. lubuskie
tel.: 68 375 68 22 68 375 65 52, fax: 68 375 67 51, email: gmina@trzebiel.pl, http://www.trzebiel.pl
NIP: 928-207-80-63, Regon: 970770669
powrót
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Turystyczna mapa Gminy Trzebiel
Mapa dojazdu
Przewodnik po gminie Trzebiel
Przygoda z Nysą
Ankieta - badanie satysfakcji
OKiB
gospodarka dopadami
zwierzęta do adopcji
Turystyka
OSP
parafie
Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlice  Opiekuńczo - Wychowawcze
Zespoły śpiewacze
Orlik
Organizacje pozarządowe
Partnerstwo Razem Dla Rozwoju
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij